Γενικοί Όροι Χρήσης του Δικτυακού Τόπου


Ο δικτυακός τόπος «www.e-roller.gr» (στο εξής αποκαλούμενος «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «ιστότοπος») παρέχεται, ως έχει, από την εταιρεία «ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΒΕΕ» (στο εξής χάριν συντομίας «η ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), η οποία εδρεύει στα Οινόφυτα Βοιωτίας, Θέση Κοκκινόχωμα – Ντάμπασι, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν. Η πρόσβαση και η χρήση του ως άνω δικτυακού τόπου δηλώνουν ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και των τυχόν τροποποιήσεων τους.

1. Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιέχονται ή παρέχονται από το δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς του σχεδιασμού, των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, γραφικών, κειμένων, εγγράφων, φωτογραφιών, βάσεων δεδομένων και εν γένει κάθε διακριτικού σημείου και πνευματικού έργου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και των διεθνών συμβάσεων

2. Αναπαραγωγή του περιεχομένου

Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η με οποιονδήποτε τρόπο, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, διανομή, διάθεση, μετάδοση, χρήση και εν γένει εκμετάλλευση, του συνόλου ή μέρους, του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση τμήματος του περιεχομένου για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

3. Επίσκεψη – χρήση του δικτυακού τόπου

Κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα να επισκέπτεται ελεύθερα το δικτυακό τόπο. Ο επισκέπτης δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τους ισχύοντες κανόνες και τις διατάξεις της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη. Ο επισκέπτης / χρήστης ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν προκληθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από αθέμιτη ή/και κακή χρήση των υπηρεσιών ή σελίδων ή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και από την εισαγωγή, δημοσίευση και μετάδοση, μέσω αυτού, οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου, λογισμικού ή αρχείου. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί ή δεν κατανοεί τους παρόντες όρους χρήσης, ολικά ή μερικά, οφείλει να μην επισκέπτεται ή/και να μην χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο.

4. Δικαίωμα Τροποποίησης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταβάλλει, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, τις προσφερόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο υπηρεσίες και πληροφορίες. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης.

5. Δήλωση Αποποίησης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη από την πρόσβαση ή/και χρήση του περιεχομένου και των προσφερόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή και εξασφάλιση υψηλού επιπέδου πληροφοριών και υπηρεσιών, μέσω του δικτυακού του τόπου, δεν ευθύνεται όμως για την ακρίβεια, πληρότητα, ή ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Τυχόν αναφερόμενες τιμές των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που αναφέρονται στην παρόντα διαδικτυακό τόπο, έχουν καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελούν δεσμευτική προσφορά για την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τυχόν γραφικά ή αριθμητικά λάθη στις τιμές ή σε άλλα στοιχεία των προϊόντων / υπηρεσιών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόσφορη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα, οι ιστοσελίδες και οι τεχνικές διευκολύνσεις και δυνατότητες του δικτυακού τόπου θα παρέχονται ανελλιπώς και χωρίς προβλήματα, ούτε ότι ο δικτυακός τόπος ή / και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων συνδέεται αυτός, με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών / χρηστών, θα παρέχονται χωρίς ζημιογόνες εφαρμογές οι οποίες εγκαταστάθηκαν εν αγνοία του ή από αμέλεια του.

Η εταιρεία ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε επισκέπτη / χρήστη, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή εκτός του πεδίου ελέγχου της (όπως ενδεικτικά, αδυναμία παροχής / βλάβες του δικτύου, καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ).

6. Σύνδεσμοι Παραπομπής («links») σε άλλους δικτυακούς τόπους

Ο δικτυακός τόπος δύναται να περιλαμβάνει συνδέσμους παραπομπής «links», «hyperlinks», «banners» προς άλλους δικτυακούς τόπους επί των οποίων η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε φέρει οποιονδήποτε έλεγχο και δε συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ασφάλεια, τη νομιμότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών ή υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων ή/και σελίδων, στους οποίους δύναται να παραπέμπει μέσω συνδέσμων, οποιασδήποτε μορφής. Για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη από τη χρήση ή/και πρόσβασή του στους προαναφερθέντες δικτυακούς τόπους ή/ και σελίδες, αποκλειστική ευθύνη φέρουν τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται ή δραστηριοποιούνται ή είναι υπεύθυνα για τους οικείους δικτυακούς τόπους.

7. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατ’ αρχήν δε ζητά και δε συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου.

Η εταιρεία ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να αποστέλλει newsletters, στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση του χρήστη, ο οποίος έχει δηλώσει την επιθυμία του να λαμβάνει newsletters, εγγγραφόμενος στη σχετική λίστα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία, δηλώνει όμως ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γνωστοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη που ενεγράφη για την αποστολή newsletters υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης και στις διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του παραπάνω χρήστη, τα οποία δεν είναι δυνατό να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, με εξαίρεση τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, αποκλειστικά για την αποστολή newsletters και για λόγους επικοινωνίας. Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο προσωπικό του αρχείο και να ζητήσει τη διόρθωση, αλλαγή ή διαγραφή του, με εξαίρεση τα αρχεία την τήρηση των οποίων επιβάλλουν φορολογικές ή / και άλλες διατάξεις.

8. Ανήλικοι

Η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου σε χρήστη / επισκέπτη που είναι ανήλικος είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του.

9. Cookies

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για τη διευκόλυνση και απρόσκοπτη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies, γεγονός για το οποίο ενημερώνει τον επισκέπτη / χρήστη με banner στο δικτυακό τόπο. Τα cookies είναι μικρά αλφαριθμητικά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη / χρήστη και τα οποία διευκολύνουν τη σύνδεση της ιστοσελίδας με τον εκάστοτε επισκέπτη / χρήστη. Η χρήση των cookies είναι αναγκαία για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών (όπως ενδεικτικά, αναζήτηση προσωπικών ρυθμίσεων, αποθήκευση προεπιλεγμένων ρυθμίσεων κλπ). Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης επιλέξει να εμποδίσει, μέσω του διακομιστή του, την αποθήκευση των cookies στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή, ίσως να απενεργοποιούνται κάποιες λειτουργίες του δικτυακού τόπου.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι ερμηνεύονται κατά το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει κατά την ερμηνεία ή/και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, ή/και σε περίπτωση τυχόν αδικοπρακτικής ευθύνης, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα).

Πολιτική Ασφάλειας

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί για την αναγνώριση των χρηστών, ένα κωδικό σύνδεσης (username) σε συνδυασμό με ένα συνθηματικό (password) για κάθε εγγεγραμμένο χρήστη. Τόσο ο κωδικός σύνδεσης όσο και συνθηματικό θα πρέπει να είναι γνωστά μόνο σε εσάς, ώστε να είστε ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας και στο λογαριασμό σας. Για το λόγο αυτό, είναι δική σας ευθύνη να διατηρείτε μυστικό τον κωδικό σύνδεσης και το συνθηματικό σας. Σε περίπτωση που χάσετε ή αποκαλυφθεί το συνθηματικό σας, παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα, διότι άλλως δε θα φέρουμε ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ανομιμοποίητη χρήση των στοιχείων ή/και του λογαριασμού σας. Για λόγους ασφαλείας, σας συνιστούμε να αλλάζετε συχνά το συνθηματικό σας (password) και να αποφεύγετε εύκολα ανιχνεύσιμα συνθηματικά όπως ημερομηνίες γεννήσεως κλπ.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας είναι εμπιστευτικά και φυλάσσονται με ασφάλεια. Δεν θα πωλήσουμε, ούτε θα αποκαλύψουμε τις πληροφορίες αναγνώρισης σας, προς οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό, πρόσωπο, χωρίς την έγκρισή σας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει ή επιτάσσει. Όταν υποβάλετε μια παραγγελία, τα στοιχεία αναγνώρισής σας αποθηκεύονται με ασφάλεια. Θα σας αποστείλουμε ενημερωτικό ή διαφημιστικό υλικό, μόνον εάν εσείς το επιλέξετε και εφόσον μας το επιτρέψετε, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής. Θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται εδώ. Έχετε δε πάντα το δικαίωμα να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τα στοιχεία σας που τηρούμε και να ζητήσετε αλλαγές.

2. Όταν εγγράφεστε ή αγοράζετε από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας, συλλέγουμε στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση αποστολής κλπ. Όλες αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται με ασφάλεια σε μια ασφαλή βάση δεδομένων. Επίσης, συλλέγουμε ένα αρχείο δραστηριότητας με τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) όλων επισκεπτών, προκειμένου να παρακολουθούμε τις συνδέσεις του εξυπηρετητή (server) μας και τη διαδικτυακή κίνηση. Αυτές οι πληροφορίες μας ενημερώνουν ποιές περιοχές του ιστότοπού μας έχουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, ποιά προγράμματα περιήγησης χρησιμοποιούν οι επισκέπτες και για πόσο χρόνο παραμένουν οι επισκέπτες στον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να παραμετροποιούμε τον ιστότοπό μας κατά τρόπο που να βελτιώνεται η χρήση του για εσάς. Δεν παρακολουθούμε μοντέλα χρήσης μεμονωμένων χρηστών, ούτε χρησιμοποιούμε τις διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου για να ταυτοποιήσουμε χρήστες ή επισκέπτες.

3. Επίσης, χρησιμοποιούμε, για τη διευκόλυνση σας και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτυακού τόπου, cookies, γεγονός για το οποίο σας ενημερώνουμε με banner στο δικτυακό τόπο μας. Τα cookies είναι μικρά αλφαριθμητικά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη και τα οποία διευκολύνουν τη σύνδεση της ιστοσελίδας με τον εκάστοτε επισκέπτη. Η χρήση των cookies είναι αναγκαία για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών (όπως ενδεικτικά, αναζήτηση προσωπικών ρυθμίσεων, αποθήκευση προεπιλεγμένων ρυθμίσεων κλπ). Σε περίπτωση που επιλέξετε να εμποδίσετε, μέσω του διακομιστή σας, την αποθήκευση των cookies στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, ίσως να απενεργοποιούνται κάποιες λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή του ηλεκτρονικού καταστήματος.

4. Ενημέρωση σύμφωνα με το Ν. 2472/1997. Η συλλογή και καταχώρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΒΕΕ» για τις ανάγκες λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος και των συναλλαγών μέσω αυτού, καθώς και για την επικοινωνία της με τους πελάτες της. Ο χρήστης συναινεί, σύμφωνα με το Ν. 2472/1997, σε αυτή τη συλλογή και αποθήκευση με την επιλογή ειδικού σημείου (tick box) κατή τη διάρκεια της εγγραφής. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται δεν θα γνωστοποιούνται σε οποιοδήποτε τρίτο.